Institusjonstilbud for ungdom i alderen 13-20 år

Hugin Barnevernstiltak AS er et tilbud for ungdom som plasseres på institusjon etter Lov om Barnevernstjenester.
Hugin Barnevernstiltak AS retter sin virksomhet mot ungdom (gutter og jenter) i alderen 13-20 år. Hugin ble stiftet i juli 2001, og har forretningsadresse i Vestre Toten kommune.
Vi åpnet vår første avdeling den 01.10.2001, og vi har i dag 4 avdelinger på Østlandet.

Hugin har blitt en del av Team Olivia

Etter 15 år som “en enslig liten svale i et stadig mer stormfylt værbilde”, ble Hugin den 22. april 2016 en del av det svenske konsernet Team Olivia. Det å finne en samarbeidspartner med samme verdi- og menneskesyn som oss i Hugin har vært en utfordrende og tidkrevende prosess, men etter mange, lange og grundige vurderinger falt valget på Team Olivia.

Respekt, ansvarlighet, utvikling og samspill

Bakgrunn for at Hugin barnevernstiltak AS ble stiftet var en visjon om å utvikle et institusjonstilbud for ungdom som plasseres etter atferdshjemlene i Lov om Barneverntjenester. Hvor ungdommen skulle møte omsorg, respekt, ansvarlighet og utvikling, noe som fortsatt er en del av vår ideologiske fundament.

Siden oppstart i 2001 har Hugin vokst og vi har i dag godkjenning for inntil 17 plasser. Disse plassene er fordelt med henholdsvis: 4 plasser på avdeling Fredli, 4 plasser på avdeling Vildåsen, 5 plasser på Borstuen og 4 plasser ved avdeling Fjellbo.

Verdigrunnlag

Hugin Barnevernstiltak sitt verdigrunnlag er «RAUS omsorg i trygge rammer».
Respekt (relasjon og romslighet). Ansvarlighet (alternativer og aksept). Utvikling (utforske og undring). Samspill (skape og struktur). RAUS omsorg i trygge rammer.
Les mer om Hugin Barnevernstiltak

hr-linje

Målgruppe

Hugin barneverntiltak AS retter sin virksomhet mot ungdommer (gutter og jenter) i alderen 13-20 år. Tilbudet retter seg i all vesentlig grad mot “atferdsungdommene”. Med atferdsungdom menes da de ungdommene som innfrir Barnevernlovens kriterier for plassering i institusjon etter atferds-bestemmelsene, jfr. Bvl. § 4-24, 1.ledd. Kriteriene krever at den unge har vist alvorlig eller gjentatt kriminalitet, og/eller har vist alvorlige atferdsvansker ved vedvarende misbruk av rusmidler, eller på annen måte, f. eks. ved vagabondering og/eller prostitusjon.

I de tilfeller der ungdommen selv ønsker en forlengelse av tiltaket vil man tilrettelegge for tiltak utover fylte 18 år. I hovedsak vil dette gjelde ettervern. Plasseringene kan hjemles i bvl. §§ 4-4,5.ledd, 4-6, 4-12, 4-24, 4-25, 4-26. Les mer om målgruppe

Les mer om våre ulike tiltak

Vil du vite mer om hvilke tiltak vi tilbyr?

Kapasitet & godkjenninger

Avdeling Borstuen; 5 plasser for barn og unge av begge kjønn i alderen 13 –18(20) år, med hjemmel i Barnevernlovens §§ 4 – 4, 5.ledd, 4 – 6, 4 – 12, 4 – 24, 4 – 25 og 4 – 26.

Avdeling Fredli;  4 plasser for barn og unge av begge kjønn i alderen 13 – 18(20) år, med hjemmel i Barnevernlovens §§ 4 – 4, 5.ledd, 4 – 6, 4 – 12, 4 – 24, 4 – 25 og 4 – 26.

Avdeling Vildåsen; 4 plasser for barn og unge av begge kjønn i alderen 13 – 18(20) år, med hjemmel i Barnevernlovens §§ 4 – 4, 5.ledd, 4 – 6, 4 – 12, 4 – 24, 4 – 25 og 4 – 26.

Avdeling Fjellbo; 4 plasser for barn og unge av begge kjønn i alderen 13 –18(20) år, med hjemmel i Barnevernlovens §§ 4 – 4, 5.ledd, 4 – 6, 4 – 12, 4 – 24, 4 – 25 og 4 – 26.