Langtidsplassering

Hugin har inntil 14 langtidsplasser fordelt på våre 4 avdelinger.

Målsettingen for et langtidsopphold (over 6 mnd) ved Hugin Barnevernstiltak AS vil være å dekke ungdommens behov for omsorg, opplæring og behandling, samt legge til rette for et meningsfylt dag/skoletilbud som skal fungere over en lengre tidsperiode. Oppholdet skal sikre ungdommen muligheter for personlig utvikling, endring, modning, vekst og en meningsfylt tilværelse. Ungdommen vil under oppholdet være underlagt de regler og rutiner som gjelder for alle avdelingene. se rutiner under ungdom.

Hugin samarbeider tett med de lokale skoler og næringslivet for øvrig

Hugin er opptatt av å etablere et ”dagtilbud” for alle ungdommer, da vi mener at alle trenger ”noe å stå opp til om morgenen”, og at skole /arbeid er gode sosialiseringsarenaer. Hugin samarbeider tett med de lokale skoler og næringslivet for øvrig, om å ”skreddersy” opplegg som ivaretar ungdommens behov med fokus på å skape mestringsopplevelser. Alle avdelinger i Hugin har egen skolekontakt og arbeidsmarkedskontakt.

Det å legge til rette for og ”skape” mestringsopplevelser på flere arenaer mener vi er selve forutsetningen for at ungdommen skal få styrket sitt selvbilde, gjennom at man får erfaringer på at en lykkes og ”at en kan”. Derfor blir både skole, jobb, og fritid viktige arenaer i tilegg til de daglige gjøremål inne på institusjonen.

Målet er at ungdommen skal bli ”eier” av sin egen historie

Et langtidsopphold ved Hugin vil også innebære at man jobber med sitt nettverk og sin familie. Målsettingen med dette arbeidet vil være at ungdommen skal bli ”eier” av sin egen historie, få et avklart forhold til egen historie og at ungdommen skal kunne forholde seg til sin historie på en adekvat måte. Et viktig fokus i dette arbeidet vil i tilegg være å identifisere ressurspersoner for ungdommen både i familien og det øvrige nettverk, slik at disse kan benyttes i arbeidet med å danne ”nye prososiale” nettverk.

Utover dette handler et langtidsopphold hos Hugin om å etablere gode rutiner og struktur i hverdagen, da i forhold til døgnrytme, kosthold, hygiene og helse.

Endringsarbeid og behandling i Hugin krever et nært samarbeid med barneverntjenestene, fagteam, omsorgspersoner til ungdommen og selvfølgelig ungdommen selv. Vi mener at det er en forutsetning for å kunne lykkes i endringsarbeidet at ungdommen selv trekkes med, så langt det lar seg gjøre, da det er hun eller han som best kjenner sin historie og sine behov.

Se alle Hugins tiltak her

Read more

Korttidsplassering

Hugin kan ved ledig kapasitet ta inn ungdommer for kortere opphold.

Hugin Barnevernstiltak AS kan ved ledig kapasitet ta inn ungdommer for kortere opphold (inntil 6 mnd).
Målsettingen for slike plasseringer vil være å dekke ungdommens behov for omsorg og behandling samt tilrettelegge for et meningsfylt dag/skoletilbud med sikte på overføring til annet tiltak eller tilbakeføring til hjemmet. Ungdommer som tas inn til kortere plasseringer vil være underlagt de samme regler og rutiner som ungdommene ved tiltaket for øvrig.

Se alle Hugins tiltak her

Read more

Akuttplassering

Hugin kan ved ledig kapasitet ta inn ungdommer for akuttplassering.

Målsettingen for slike plasseringer vil være å yte bistand til ungdommen og dens familie i en krisesituasjon.

Bistand gis i form av et oversiktlig og godt omsorgstilbud med en forsvarlig bemanning. Oppholdet vil vektlegge konfliktløsning, kriseintervensjon, hjelp til å skaffe seg oversikt over situasjonen, og motiveringsarbeid. Det vektlegges et tett samarbeid med familie, nettverk og andre hjelpeinstanser, slik at man raskt kan forberede overføring til annet tiltak eller tilbakeføring til hjemmet. Ungdommer som tas inn til kortere plasseringer vil være underlagt de samme regler og rutiner som ungdommene ved tiltaket for øvrig.

Se alle Hugins tiltak her

Read more

Spesialtiltak

Hugin har lang erfaring i å etablere «skreddersydde» tiltak for enkeltungdom.

Hugin Barnevernstiltak AS har lang erfaring fra å etablere ”enetiltak” for ungdom med spesielt utfordrende problematikk. Disse tiltakene utformes og ”skreddersys” for den enkelte ungdom i nært samarbeid med de respektive fagteam og barneverntjenester.

Disse tiltakene vil ha varierende bemanning utfra hvilken type problematikk ungdommen representerer. Innholdsmessig vil ikke et slikt opphold skille seg nevneverdig fra et ordinært langtidsopphold, utover at ungdommen bor alene med en eller flere voksne. Et enetiltak vil også innebære tettere oppfølging av voksne både på skole-, arbeids-, og fritidsarenaen.

Et viktig fokus i arbeidet blir å unngå at ungdommen ”isoleres”, da ved at man aktivt introduserer ungdommen for andre jevnaldrende, gjennom besøk og fritidsaktiviteter.

Se alle Hugins tiltak her

Read more

Ettervern

Hugin etablerer ettervernstiltak for de av våre beboere som trenger mer
selvstendighetstrening etter endt opphold inne på en av våre avdelinger.

Hugin Barnevernstiltak AS kan etter avtale med respektive fagteam/barneverntjenester og ungdommen tilrettelegge for ettervernstiltak som tar sikte på og fortsatt dekke ungdommens behov for omsorg, opplæring og behandling etter endt institusjonsopphold eller i kombinasjon med dette, hvis dette er ønskelig fra ungdommens side.

Målsetningen med ettervernsarbeid og oppfølging av ungdommer i tilrettelagte tiltak, er at ungdommen skal selvstendiggjøres i en slik grad at ungdommen selv skal være i stand til å takle hverdagens utfordringer, og å fungere i samfunnet som en voksenperson etter de krav og normer samfunnet har. Hvordan en ungdom skal nå målet om å være selvstendig nok til å klare seg på egenhånd er ikke fastlagt på forhånd. Dette fordi den enkelte ungdom trenger et tilrettelagt opplegg som ivaretar den enkeltes behov for individuell oppfølging.

Hugin Barnevernstiltak deler opp ettervern i tre deler; forberedelse, innflytting og oppfølging.

Se alle Hugins tiltak her

Read more